2025: Nominering till Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett långsiktigt program för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows.

Under programmets första åtta år har 230 Wallenberg Academy Fellows utsetts. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat om en utlysning även 2025.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har skapats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhälls­vetenskap. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Akademierna utvärderar och väljer ut de mest lovande forskarna, därefter tar lärosätena långsiktigt ansvar för dessa individer.

Ansökningsperiod och sista nomineringsdag

Ansökningsperioden startar 7 januari 2025.

Lärosäten inbjuds att senast den 15 februari kl 13.00 nominera kandidater till programmet. Beslut meddelas i december.

Nomineringar

Respektive lärosäte har ett utrymme inom vilket man maximalt får nominera antal sökande enligt nedanstående tabell:

Universitet Antal nomineringar
Stockholms universitet 16
Karolinska Institutet  16
Uppsala universitet 16
Lunds universitet 16
Göteborgs universitet 12
Chalmers tekniska högskola 12
KTH 12
Linköpings universitet 12
Umeå universitet  12
Sveriges lantbruksuniversitet 12
Luleå tekniska universitet 6
Övriga 4

 

Lärosätena ska eftersträva att minst 40 % av nomineringarna omfattar det för nomineringen underrepresenterade könet. 

Lärosätena kan endast nominera en intern kandidat för varje internationell nominering och dessa ska rymmas inom ovan angivna ramar för varje lärosäte.

Vilka kan nomineras?

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan.

Forskare som nomineras till 2025 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter 1 januari 2016. Undantaget kan vara nominerade som erhållit sin doktorsexamen före 2016 och som på uppmaning kan dokumentera en tjänstledighet på grund av föräldraledighet, försvarstjänstgöring eller längre sjukskrivning som ägt rum efter doktorsexamen. D.v.s. det är möjligt att skjuta tillbaka datumet för doktorsexamen i samma utsträckning som den dokumenterade tjänstledigheten med ovanstående anledningar har varat.

Forskare som erhållit rekryteringspaket inom Stiftelsens satsningar på molekylärmedicin (WCMM centra), Wallenberg AI, Autonomous Systems Program (WASP), Wallenberg AI, Autonomous Systems Program - Humanities and Society (WASP-HS), Data Driven Life Science (DDLS), Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) eller Wallenberg Initiative for Materials Science and Sustainibility (WISE) kan ej nomineras för ett Wallenberg Academy Fellows anslag.

Nomineringsförfarande

En kandidat kan inte nomineras av flera universitet. Kandidaten måste vid nominering från ett specifikt lärosäte ge sitt godkännande för nomineringen.

Underlag

Alla underlag förutom en bilaga som är en svensk populärvetenskaplig sammanfattning ska vara på engelska, 1 A4 = 3500 tecken inkl. blanksteg.
Underlag som bifogas nomineringen omfattar följande:

 • Personens forskningsmeriter d.v.s. CV (max 2 A4) innehållande tjänster, priser och ev. postdoc-vistelse.
 • En lista med alla arbeten publicerade i granskade tidskrifter och med de tio mest betydelsefulla publikationerna markerade. För vetenskapsområden där det är tillämpligt ska, med hjälp av Web of Science, Scopus eller Google Scholar, ett H-index samt det antal publikationer och citat H-indexet baserats på anges. För Google Scholar används lämpligen Harzing's Publish or Perish. För nomineringar inom humaniora ska en komplett lista med kandidatens vetenskapliga arbeten redovisas, bifogas med CV.
 • Kort levnadsteckning (max 2 A4) som i första hand är en beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga insatser tillsammans med uppgifter om lärosätets nuvarande stöd för forskarens verksamhet samt aktuellt stöd från andra finansiärer (som huvud- eller medsökande), bifogas med CV.
 • Projektbeskrivning, (max 6 A4).
 • Lärosätets nominering ska innehålla en kort motivering till varför den nominerades verksamhet anses utgöra en viktig del i lärosätets forskningsprofil samt lärosätets nomineringsprocess d.v.s. vilka resonemang, utvärderingar och processer som ligger till grund för valet av nominerade personer (max 2 A4), bifogas med Rektors intygan.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4)
 • Externt nominerade kandidater ska avge en motivering där man uppger varför man vill etablera sin forskning vid det nominerande lärosätet, max 1 A4, bifogas som Övrig bilaga.
 • Istället för budget bifogas en specifikation och motivering över sökt belopp, se avsnittet nedan ”Stiftelsens finansiering består av”.

Nomineringen/ansökan ska registreras elektroniskt.

Stiftelsens finansiering består av:

 • Anslag om 1 500 000 kronor per år under fem år för forskare inom teoretiska forskningsområden.
 • Anslag om 2 000 000 kronor per år under fem år för forskare inom teoretiska forskningsområden som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands*.
 • Anslag om 2 000 000 kronor per år under fem år för forskare inom experimentella forskningsområden.
 • Anslag om 2 500 000 kronor per år under fem år för forskare inom experimentella forskningsområden som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands*.
 • För forskare som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands* kan tilläggsbelopp (engångsbidrag) sökas om 1 500 000, 3 000 000 eller 4 500 000 kronor. Nivån på tilläggsbeloppet bestäms av det nominerande lärosätet och förutsätter motfinansiering av lärosätet med motsvarande summa.
 • För forskare som vid nomineringstillfället är verksamma utomlands* kan upp till 100 000 kronor sökas för flyttkostnader.

* Forskare som nomineras i kategorin verksamma utomlands ska inte under de sista fyra åren innehaft anställning eller stipendiefinansiering i Sverige.

Anställning sker vid det lärosäte som nominerat forskaren. Lärosätena ska garantera att de utvalda forskarna kommer att ha relevanta tjänster vid lärosätet.

Lärosätena delfinansierar satsningen genom att garantera att 50 % av forskarens lönekostnader täcks av lärosätet. Lärosätet kan med fördel finansiera hela lönen och därmed bidra till att forskaren får en större fri forskningsresurs. Lärosätet delfinansierar dessutom satsningen genom att tillskjuta medel för indirekta kostnader utöver det som KAW kan bidra med. Upp till 20 % av det beviljade beloppet får utnyttjas för indirekta kostnader och hyra.

Efter fem år inbjuds lärosätena att nominera sina utvalda forskare att konkurrera om ytterligare fem års finansiering. Maximalt 40 % av ursprungligen beviljade ansökningar kan erhålla förlängning. Vid eventuell förlängning utgår ett anslag om 1 750 000 kronor per år under fem år. 

Utvärderingsprocess

Allt bedömningsarbete hanteras under strikt sekretess. Det vill säga information om beredningsarbetet utöver nedanstående information får ej delges någon utomstående part.

Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska Akademien ansvarar för utvärderingsprocessen. Urvalsprocessen genomförs i olika utvärderingspaneler; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora/religionsvetenskap. Panelernas medlemmar tillsätts av akademierna och har bred vetenskaplig kompetens. I nomineringen ska framgå vilket område av de fem möjliga vetenskapsområdena som nomineringen avser. Endast ett ämnesområde kan väljas. Panelerna utvärderar inkomna nomineringar och rankar dessa. De fem rankinglistorna inlämnas därefter till KAW som beslutar om antal anslagsinnehavare inom varje område.

I Stiftelsens direktiv för såväl individ- som projektanslag är det endast grundforskning som ska stödjas och endast vetenskaplig excellens som ska vara utvärderingskriterium. Alla Stiftelsens program, inklusive WAF, ska dessutom tillämpa regeln att om en man och en kvinna hamnar på samma vetenskapliga betyg så ska det underrepresenterade könet prioriteras. Forskarens totala finansiering kan i vissa fall komma att tillämpas som ett randkriterium. Detta innebär att om två forskare hamnar på samma vetenskapliga betyg så kan forskargruppens totala finansiering relaterat till den presenterade forskningsplanen komma att fälla avgörandet. 

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Sista nominerings-/ansökningsdag

Fullständig nominering/ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast klockan 13.00 den 15 februari 2025.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive universitet, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar. Den kompletta budgetmallen behöver inte skickas in med nomineringen. Bifoga en förklaring till sökt belopp.

Beslut

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer att besluta om årets Wallenberg Academy Fellows på Stiftelsens styrelsesammanträde i november 2025 och beslutet meddelas senast under december 2025.

Till Bedömningskriterier

Till E-ansökan

Kontaktpersoner vid universiteten