Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt

Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Strategiska satsningar utlyses när Stiftelsen identifierat ett område som är särskilt angeläget att stödja för landets utveckling

Pågående strategiska satsningar:

  • Max IV 740 miljoner kronor
  • Wallenberg Wood Science Center totalt 850 miljoner kronor
  • Nobel Center, 395 miljoner kronor
  • Livsvetenskap, Life Science 2,5 miljarder kronor under perioden 2014-2026 
  • Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, totalt 2 625 miljarder kronor, varav 1 150 miljarder kronor till AI, under perioden 2015-2026. Programmets totala omfattning med medfinansiering från universitet och industri: 3 815 miljarder kronor.
  • Wallenberg Centre for Protein Research, WCPR, 340 miljoner kronor under perioden 2016-2023.
  • Wallenberg Centre for Quantum technology, WACQT, 600 miljoner kronor under perioden 2018-2027

MAX-laboratoriet

MAX-laboratoriet i Lundär ett svenskt nationellt laboratorium som stödjer tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder energirika elektroner.

Totalt har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratoriet. Det senaste anslaget avser strålrör till den nya anläggningen MAX IV.  Stiftelsen finansierar även ett stipendieprogram med möjlighet för unga forskare att utbilda sig inom området.

MAX IV – med uppdrag att göra det osynliga synligt

Wallenberg Wood Science Center

Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Hållbara förpackningar, elektronik och implantat i kroppen är några potentiella produkter.

Svensk skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial

Nobel Center

Stiftelsen har beslutat att anslå 395 miljoner kronor till byggnationen av ett nytt Nobel Center. Stiftelsen stödjer Nobelstiftelsens vision om att skapa ett center med en blandning av museiverksamhet, forskningsseminarier och utbildningsaktiviteter riktade mot skolor.

Syftet med donationen är att bidra till en internationell mötesplats för forskare men också att skapa ett besöksmål som väcker nyfikenhet och intresse för vetenskap hos elever, besökare och Stockholmare.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer excellent svensk forskning och hoppas att det nya Nobel Centret ska bli en plats för kunskapsutbyte och kunskapsöverföring på många nivåer. En plats där vetenskapliga frågor kan mötas och stötas och – upptäckas.

Donationen innehåller inga villkor om att Stiftelsen ska ha inflytande över vare sig den arkitektoniska utformningen eller centrets placering. Nobelstiftelsen ansvarar för att styra och leda processen gällande Nobel Centrets arkitektoniska utformning och placering i samarbete med Stockholms Stad.

Pressmeddelande om Nobelanslaget

Livsvetenskap - Life Science

Stiftelsen har under många år beviljat anslag inom området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science organisation. Under 2014 tog Stiftelsen ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna. Totalt har Stiftelsen avsatt drygt 2,5 miljarder kronor under perioden 2014-2026 för livsvetenskaplig forskning.

Läs mer

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP

Forskningsprogrammet  är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom autonoma system, mjukvaruutveckling och AI. 

Kortfattat kan man beskriva det som att forskarna inom WASP med hjälp av och komplexa mjukvarusystem ska utveckla autonoma system och artificiell intelligens i fordon, robotar och andra system som ska vara självstyrande och kunna samarbeta med varandra och människor. Men självfallet innehåller det också mycket mer.

Läs mer

Wallenberg Center for Protein Research, WCPR

Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel. 

Biologiska läkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner, har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar på ett nytt sätt. 

I framtiden förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar

Läs mer

WASP-AI och WACQT – satsning på AI och kvantteknologi

I slutet av jubileumsåret 2017 presenterades Stiftelsens stora jubileumsdonation, en satsning på totalt 1,6 miljarder kronor på artificiell intelligens och kvantteknologi. 

En röd tråd under Stiftelsens 100-åriga historia har varit att genom grundforskning stödja utvecklingen av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination. Utvecklingen inom de båda områdena förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Genom WASP-AI och Wallenberg Centre for Quantum Technology ska en omfattande kompetens byggas upp inom de båda områdena. 

Läs mer

Tidigare år